Joutsenon Opistolla on jatkuvan parantamisen periaate

Joutsenon Opisto sertifioitiin kestävän kehityksen oppilaitokseksi toukokuussa 2022. Sertifioinnin myönsi Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen (OKKA) säätiö. Sertifiointiprosessin yhteydessä opistollamme luotiin kestävän kehityksen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään seuraavien vuosien aikana toteutettavat tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistamme toiminnassamme ennakoivia ja uudistavia toimintatapoja.

Haluatko lukea tarkemmin, mitä konkreettisia kestävän kehityksen mukaisia toimia olemme tehneet aiemipina lukuvuosina? Voit tutustua lukuvuosikohtaisiin kestävän kehityksen toimintakertomuksiimme alta.


 

Vastuullinen toimintamme perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Tarkastelemme omaa toimintaamme ja keräämme opiskelijoiltamme säännöllisesti palautetta, jotta pystymme kehittämään toimintaamme ja lunastamaan asiakaslupauksemme. Opistolle on myönnetty CAF-tunnustus esimerkillisesti toteutetusta kehittämistyöstä jo kolme kertaa: vuosina 2020, 2022 ja 2024.

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyössä kehittämä organisaatioiden laadunarviointimalli. CAF-tunnustuksen myöntää hakemuksen perusteella HAUS-kehittämiskeskus Oy, joka toimii CAFfin edustajana Suomessa. Tunnustuksen voi saada CAF-laadunhallintamallia systemaattisesti soveltava organisaatio. Tunnustus edellyttää organisaatiossa toteutetun CAF-mallin mukaisen itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin. Ulkoisen arvioinnin pohjana toimi opiston itsearviointiprosessi, kehittämissuunnitelma ja sen toimeenpano sekä kokonaisvaltainen laadunhallinta. Verraton CAF-käyttäjä-tunnustus, on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan.

CAF-logo

 

Joutsenon Opiston laatutyö ja sen kehittäminen palkittiin CAF-tunnustuksella jo kolmatta kertaa


17.4.2024
Edelleen Joutsenon Opisto on maamme ainut oppilaitos, jolle kyseinen tunnustus on myönnetty.

Joutsenon Opistolle myönnettiin CAF-tunnustus maaliskuussa 2024 säännöllisestä ja jatkuvan parantamisen hengessä tehtävästä toiminnan kehittämistyöstä. Myönnetty tunnustus on opistolle järjestyksessään kolmas, joten opiston vahva laatukulttuuri ja systemaattisen kehittämisen perinne on tullut palkituksi jo vuodesta 2020 alkaen. Tätä saavutusta on ollut mahdollistamassa koko opiston sitoutunut henkilökunta laatupäällikkö Mirja Jokiahon johdolla.

- Kehittäminen toki jatkuu, mutta nautitaan hetki hyvin ansaitusti ja ylpeänä tekemästämme hienosta työstä. Lämmin ja iso kiitos jokaiselle henkilökunnan jäsenelle, lausuu Jokiaho.

Tällä kertaa HAUS kehittämiskeskuksen toimittamassa ulkoisessa arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti opiston itsearviointiprosessia, kehittämissuunnitelmaa, asiakas- ja kansalaislähtöisyyttä sekä yhteiskuntavastuuta. Näissä huomioitiin muun muassa itsearviointiprosessin kehittyneen sen kaikissa osa-alueissa sekä kehittämissuunnitelman olevan selkeä ja hallittava. Lisäksi opiston erityisinä vahvuuksina nähtiin aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, ja sen avulla tarjonnan kehittäminen sekä kestävän kehityksen edistämisen nostaminen strategian keskiöön.

 

Joutsenon Opistolle myönnettiin CAF-tunnustus nyt toista kertaa


21.2.2022
Kansainvälisen tunnustuksen uusiminen oli antoisa ja arvokas prosessi.

Joutsenon  Opistolle myönnettiin CAF-tunnustus ensimmäisen kerran helmikuussa 2020. Nyt kaksi vuotta myöhemmin Joutsenon Opistolla taukoamatta tehty pitkäjänteinen työ sai uuden palkintonsa, kun verraton CAF-käyttäjä tunnustus myönnettiin opistolle toistamiseen helmikuussa 2022. Joutsenon Opisto on ainut oppilaitos Suomessa, jolle kyseinen tunnustus on annettu.

 

Tunnustuksen uusintaprosessi käynnistyi Joutsenon Opistolla jo keväällä 2021 huolellisesti valmistellulla ja osallistavalla itsearvioinnilla sekä kehittämissuunnitelman laatimisella ja toimeenpanolla. Tammikuun lopussa tehdyssä ulkoisessa CAF-arvioinnissa tarkasteltiin itsearvioinnin laatua, toiminnan kehittämisen laatua, tuloksellisuutta sekä jatkuvaa oppimista, kehittämistä ja innovointia. Ulkoinen arvioitsijaryhmä Timo Kuntsin johdolla arvioi näiden osa-alueiden toimintaa ja antoi palautetta niiden vahvuuksista. Lisäksi arvioitsijaryhmä jakoi myös kehitysehdotuksia tulevaa varten. Opiston henkilökunta osallistui arviointipäivään innokkaasti ja avoimin mielin. Eri kokoonpanoissa toteutetut arviointihaastattelut koettiin antoisiksi ja ideointia sekä ajatuksia herätteleviksi.

 

Tunnustuksen uusiminen on taas yksi hieno etappi Joutsenon Opiston toiminnan kehittämisessä ja Opiston kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. Kuitenkin työ näiden asioiden eteen on Opiston toimintaperiaatteeseen iskostunutta, jatkuvalla syklillä tehtävää työtä.

 

- Itselleni palautteesta jäi erityisesti mieleen arvioitsijaryhmän esiin nostama "Joutsenon Opiston henki" ja se, että elämme arvojemme ja strategiamme mukaan välittyy myös ulospäin, toteaa rehtorin sijainen Heidi Lindberg.
 

Arvioitsijaryhmä totesikin arvopohjaisen ja jatkuvan parantamisen toimintatavan olevan syvästi osa Joutseno Opiston työkulttuuria. Myös prosessin aikana tehtyjen dokumentaatioiden ja virtuaalisen arviointipäivän perusteella opisto osoitti arvioitsijoiden mukaan kykyä muuttaa ja kehittää toimintaa yllättävissäkin toimintaympäristön muutostilanteissa. Palautteessa todettiin itsearviointiprosessin kehittyneen kaikissa arvoitavissa osa-alueissa ja lisäksi merkittävää edistymistä oli tapahtunut toiminnan kehittämissuunnitelman laatimisessa verrattuna ensimmäiseen ulkoiseen aviointiin vuonna 2020.

 

Joutsenon Opiston laatupäällikkö Mirja Jokiaho iloitsee, että ulkoisessa arvioinnissa opiston yhdeksi vahvuudeksi todettiin avoin suhtautuminen kehittämiseen ja innovointiin. Lisäksi Jokiaho on mielissään siitä, että opetussuunnitelman toteutuminen arjessa ja opistolla yhteisesti jaetun oppimiskäsityksen toimintaa ohjaava rooli näkyy laajalti muillekin.

 

- Tuntuu palkitsevalta kuulla, että olemme hyvällä systeemisen kehittämisen tiellä. Saimme arvokasta tukea strategian toteuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Myös se, että opetuksen saralla tehty kehittämistyömme sai tunnustusta, tuntuu hienolta.

 

Joutsenon Opistolla ollaan otettuja ja ylpeitä paitsi myönnetystä CAF-tunnustuksesta, myös siitä, että arviointiryhmä näkee Joutsenon Opiston olevan laatutyönsä kanssa hyvänä esimerkkinä muillekin kansanopistoille. Tällä tiellä Joutsenon Opistolla halutaan pysyä jatkossakin!

 

Joutsenon Opistolle CAF-tunnustus ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa


18.2.2020
Esimerkillisesti toteutettu asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen kehittämistyö palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyössä kehittämä julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Tämän mallin avulla organisaatiot voivat kehittää ja parantaa kokonaisvaltaisesti laadukasta toimintaa. Arvioinnin kohteina olivat itsearviointiprosessi, kehittämissuunnitelma ja sen toimeenpano sekä organisaation kokonaisvaltainen laadunhallinta, josta opistollamme arvioitiin asiakas- ja kansalaislähtöisyyttä sekä henkilöstön kehittämistä ja osallistamista.

— ”Teissä on potkua!”, luonnehdittiin opistomme toimintaa ulkoisessa arvioinnissa. Tämä kuvaus sekä palkitsee tehdystä kehittämistyöstä että kannustaa pitämään yllä innostunutta tekemisen meininkiä, laatupäällikkö Mirja Jokiaho iloitsi 6.3.2020 järjestetyssä CAF-tunnustuksen vastaanottojuhlassa.

Verraton CAF-käyttäjä -tunnustuksen myöntää hakemuksen ja ulkoisen arvioinnin perusteella HAUS kehittämiskeskus Oy. Tunnustuksia on jaettu Euroopassa vuodesta 2011 lähtien noin 200, joista opistomme saama on HAUS kehittämiskeskus Oy:n asiakkuuspäällikkö Timo Kuntsin mukaan viides Suomessa.

HAUS kehittämiskeskus Oy toimii kansallisena CAF-järjestäjänä ja edustaa Suomea työryhmässä, joka vastaa CAF-mallin kehittämisestä ja käytön edistämisestä EU-tasolla. EU-tasolla CAF-mallin omistaa EUPAN – European Public Administration Network. EUPAN verkostossa Suomea edustaa Valtiovarainministeriö.

Tunnustus pitkäjänteisestä työstä

Laadunkehittämistyömme alkoi vuonna 2013, jolloin rehtori Ulla Huhtilainen ja sittemmin laatupäälliköksi nimetty Mirja Jokiaho osallistuivat vapaan sivistystyön toimijoille suunnattuun laatukoulutukseen.

— Laatutyömme on ollut osallistavaa, suunnitelmallista ja jatkuvaa. Alkuvaiheessa opistomme prosessit kirjoitettiin auki ja Toimintakäsikirjamme alkoi muotoutua. Laatukulttuuri on syntynyt vahvalla sitoutumisella ja kehittämismyönteisyydellä sekä innokkaasti yhdessä tekemällä.

Opistomme toimintatapoja ja prosesseja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti monimuotoisen asiakaspalautteen ja sisäisten auditointien kautta. Itsearviointeja olemme tehneet vuodesta 2015 alkaen. Näissä tehdyt havainnot ovat johtaneet käytännön parannuksiin.

Keväällä 2019 opistollamme toteutettiin ensimmäinen CAF-laadunarviointimallin mukainen itsearviointi, mikä oli edellytys hakea ulkoista arviointia.

— Saamamme arvokkaan ja kannustavan palautteen pohjalta laadimme suunnitelman jatkuvan parantamisen periaatteella etenevään kehittämistyöhön.

Ulkoinen arviointiryhmä arvioi tammikuussa 2020 itsearviointi- ja kehittämisprosessimme laatua sekä opistomme kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ja laatukulttuurin kypsyystasoa.

— Arviointi koettiin erittäin antoisaksi ja merkitykselliseksi. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä saamastamme CAF-tunnustuksesta. Se on saavutus pitkäjänteisestä työstä.

Laatutyön kivijalka kunnossa

Opistollamme on nyt valmiina vahva laatutyön kivijalka, joka tukee toimintaamme kohti kunnianhimoista strategista visiotamme: Joutsenon Opisto on vuonna 2035 kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä.

— Strategiaa on työstetty yhdessä ja sen toimeenpano osallistaa edelleen meitä kaikkia. Ajankohtainen toimintamme tahtotila on sloganimme mukaisesti “Where sustainability meets education!”

Matkalla kohti visiotamme merkityksellistä on tavoitteellinen ja suuntaa näyttävä johtaminen. Avoin ilmapiirimme ja arvomme vastuullisuus ovat myös tärkeässä asemassa: opistomme osallistavassa ja laadukkaassa toimintakulttuurissa jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuuskin vaikuttaa. Vastuullisuus näkyy arjessa opiskelijoiden inhimillisen kasvun ja arjen taitojen tukemisessa, työkulttuurissa sekä kestävän kehityksen ja ekologisuuden edistämisenä opiston päivittäisessä toiminnassa.

Suuri kiitos henkilöstölle positiivisesta ja innokkaasta otteesta laatutyöhön, opiskelijoille aktiivisesta osallistumisesta, johdolle selkeän suunnan näyttämisestä ja luottamuksesta sekä opiston kumppaneille kiitos arvokkaasta ja hyvästä yhteistyöstä.

— Tämä hyvä saa näkyä ja toivottavasti myös kuulua kauas! Jokiaho riemuitsee.

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista