Ekososiaalinen sivistys strategiamme kulmakivenä


Joutsenon Opisto on vapaan sivistyön oppilaitos, jonka tehtävänä on vapaan sivistystyön lain mukaisesti edistää muun muassa ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia, moniarvoisuutta ja -kulttuurisuutta, kestävää kehitystä sekä kansainvälisyyttä. Opistolla on Opetusministeriön myöntämä ylläpitämislupa, jossa koulutus on määritelty painottuvan vieraisiin kieliin, kulttuuri- ja taideaineisiin sekä maahanmuuttajakoulutukseen. Opiston tehtävänä on tarjota vaihtoehtoja eri koulutus- ja elämänvaiheisiin. Joutsenon Opisto on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton kansanopisto, jonka ylläpitäjä on Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry.

Syksyn 2023 ja alkutalven 2024 aikana päivittämässämme strategiassamme olemme linjanneet ekososiaalisen sivistyskäsityksen kaikkea toimintaamme ohjaavaksi peruspilariksi. Visiomme on olla omavaraisuuttaan vahvistanut, kestävän tulevaisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen edelläkävijä. Ekososiaalisen sivistyksen arvot vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmistenvälisyys ja systeeminen maailmansuhde näkyvät kaikessa toiminnassamme. Teemme aktiivista yhteistyötä muiden oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden toteuttamiseksi edistäen näin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa asetettuja päämääriä.

Joutsenon Opiston johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet mm. seuraaviin asiakaslupauksiin:

– Opiskelijamme ovat tyytyväisiä opiston järjestämään koulutukseen ja tukipalveluihin. Edistämme opiskelijoidemme valmiuksia ymmärtää kestävien elämäntapojen merkitystä yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

– Henkilökuntamme on osaavaa, työhönsä ja opiston strategiaan sitoutunutta, osaamistaan kehittävää ja muutosmyönteistä. Opistomme on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteisö.

– Fyysisen oppimis- ja asumisympäristön lisäksi huolehdimme myös opiskelijoidemme henkisestä hyvinvoinnista. Kohtaamme opiskelijamme ja ylläpidämme välittävää myötätuntokulttuuria.

Opiston slogan on "Edetään ekoina!", joka kuvastaa kestävän kehityksen toteuttamista opistollamme; sen lisäksi, että haluamme olla kestävä ja ekologinen toimija, haluamme myös olla kärkijoukossa toteuttamassa niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointia edistäviä toimintatapoja.


Mitä ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa?

Meille ekososiaalinen sivistys on luonnon, ihmisyyden ja toimivan talouden muodostama ajattelutapa, joka näkyy kaikessa toiminnassamme.

Ajattelemme, että luonto on elinehto: ammennamme siitä kaiken sen, mitä meillä on. Ihmisyyden toteutuminen on päämäärä eli toimimme siten, että luonnon lisäksi ihmisten on hyvä olla. Tasapainossa oleva ja vastuullisesti hoidettu talous on myös tärkeää, mutta sen arvo on välineellinen ja tulee siksi vasta kolmantena luonnon ja ihmisyyden jälkeen. Toimivan talouden avulla voimme huolehtia luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista ja jakaa hyvinvointia tasaisemmin.

Kaikkiin kolmeen ekososiaalisen sivistyksen osasiin liittyy tausta-arvoina kohtuullisuus, ihmistenvälisyys, systeeminen maailmansuhde sekä Joutsenon Opiston ”oma” arvo vastuullisuus.
 

Kuvassa ekososiaalisen sivistyksen puumalli


Miten ekososiaalinen sivistys näkyy Joutsenon Opistossa?

Opistomme arjessa ekososiaalinen sivistys tarkoittaa kestävän kehityksen ja tulevaisuuden huomioimista, olipa kyse ruokapalveluista, asuntolan energiaratkaisuista tai linjojemme oppisisällöistä. Kaikkea voi – ja mielestämme myös pitää – peilata vastuullisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen kautta halutessamme toimia eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ekologisuuden lisäksi tärkeää on myös sosiaalinen puoli. Kohtaamme jokaisen meille tulijan arvokkaana yksilönä, jonka toivotamme tervetulleeksi ja tärkeäksi osaksi opistoyhteisöämme. Tämä synnyttää turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä olla ja oppia uutta.

Opetuksessa keskeinen tavoite on oppijoiden ekososiaalisen ajattelun ja planetaarisen toimijuuden kehittyminen. Opettajan rooli on ohjaajan ja kanssaoppijan rooli, ja oppiminen on vastavuoroista tutkimusmatkalla olemista kaikkien oppimisprosessiin osallistuvien kesken. Ilmapiiri on avoin ja salliva – kaikkea saa kyseenalaistaa. Koulutusta ei tarkastella yksilökeskeisesti vaan planetaarisen sosiaalipedagogiikan mukaisesti yhteisöllisenä toimintana, jossa kaikki oppimisprosessiin osallistuvat ovat yhtä tärkeitä ja tasa-arvoisia oppijoita. Luonnon ja ihmisen hyvinvointia edistävät sisällöt ovat oppimisessa vahvasti esillä samoin kuin kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen. Empatiataidon edistäminen ja sen merkityksen ymmärtäminen vahvistavat opiston myötätuntokulttuuria.

Uusien tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kannustamme toinen toisiamme tarkastelemaan opittuja asioita eri näkökulmista ja arvioiden. Pohdimme myös, voisiko asiat tehdä toisella tavalla. Näin visioimme vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, mikä on muutoksen tekemisen ytimessä. Uskomme, että tällaisen yhteiskuntaa uudistavan, transformatiivisen oppimisen avulla voimme muuttaa maailmaa ilmentämään paremmin ekososiaalisen sivistyskäsityksen ideaa ja arvoja. Uudistavassa oppimisessa teoreettiseen osaamiseen yhdistyvät luovat, toiminnalliset ja elämyspedagogiset menetelmät.

Edetään ekoina -opintolinjamme on ideoitu erityisesti ekososiaalisen sivistyskäsityksen, kestävien elämäntapojen, kokemuksellisen oppimisen ja elämyspedagogiikan ympärille. Opintovuoden aikana rakennetaan ymmärrystä ihmisen ja ympäristön toiminnasta, omasta osallisuudesta maailmankansalaisena sekä harjoitellaan taitoja, joilla voi elää todeksi kestävää elämää. Tieteellisen näkökulman ja konkreettisten taitojen harjoittelun lisäksi linjalla painotetaan luovaa tekemistä ja luonnossa olemista.

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Voit säätää valintojasi asetuksista