Kestävä kehitys Joutsenon Opistolla

Joutsenon Opistolla tavoitteenamme on sulauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaikkeen tekemiseemme ja toimintaamme. Nämä teemat otetaan huomioon siis kaikissa arjen toiminnoissamme, niin hankinnoissa, ruokapalveluissa kuin kierrätyksessä.  Yksi tärkeimmistä keinoista edistää tavoitteiden toteutumista on kestävän kehityksen huomioiminen opetuksessa ja siten tiedon jalkauttaminen opiskelijoille. Lisäksi koulutustarjonnassamme on kestävyys- ja ympäristötieteen linja, jolla päästään pureutumaan syvemmin näihin teemoihin ja niiden sisältöihin. Loppujen lopuksi päämääränämme on yhdessä muiden organisaatioiden kanssa tehdä kestävästä kehityksestä kansalaistaito.

Opintosuunnitelmassamme linjaamme: "Kaikilla opintojaksoilla pohditaan opiskeltavien aihepiirien kytköksiä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Pyrkimyksenä on ymmärtää asioiden ja ilmiöiden välisiä kytköksiä ja moninäkökulmaisuutta ja oppia systeemistä ajattelua." Opetuksessamme pyrimme siihen, että opiskelijamme oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään, toimistaan ja ympäristöstään kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Mikä tämä kestävä kehitys sitten on? Sen on kehitystä, jonka avulla tyydytetään nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Tarkentaakseen tätä YK on määritellyt 17 Kestävän kehityksen tavoitetta, joiden avulla on pyritty ohjaamaan vuodesta 2016 saakka kansainvälistä kehitystä kestävämmälle tasolle. Tavoitteet koskevat niin ympäristön kuin ihmistenkin hyvinvointia.

 

 

Kuva seitsemästätoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteesta